دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | افراد | پیشینه معاونان

پیشینه معاونان

دکتر سید محمد طباطبایی‌نسب - دوره تصدی: دی ۱۴۰۰ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار مدیریت بازرگانی tabatabaeenasab[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر علی مروتی شریف‌آبادی - دوره تصدی: مرداد ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار مدیریت صنعتی alimorovati[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر جواد غلام‌نژاد - دوره تصدی: اسفند ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار معدن-استخراج j.gholamnejad[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر سیدمحمدمهدی حسینی - دوره تصدی: بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد ریاضی کاربردی -

پیشینه معاونان

دکتر اکبر غفوری - دوره تصدی: شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار حقوق و علوم سیاسی a.ghafoori[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

مرحوم دکتر محمدحسین حکیمی میبدی - دوره تصدی: مرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار منابع طبیعی mhakimi[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر فضل‌الله ادیب‌نیا - دوره تصدی: اسفند ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مهندسی کامپیوتر fadib[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر سیدمحمدمهدی حسینی - دوره تصدی: شهریور ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار ریاضی کاربردی -

پیشینه معاونان

دکتر حسن حسینی‌نسب - دوره تصدی: مرداد ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مهندسی صنایع hhn[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

مهندس احمد جمالی - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مهندسی نساجی ajamali[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر علی‌اصغر علمدار - دوره تصدی: مهر ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مهندسی نساجی aalamdar[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر غضنفر امیرجلیلی - دوره تصدی: شهریور ۱۳۸۱ تا مهر ۱۳۸۳

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار فیزیک gmirjalili[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر سیدنظام‌الدین مکیان - دوره تصدی: آبان ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۱

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار اقتصاد، مدیریت و حسابداری nmakiyan[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

مهندس احمد جمالی - دوره تصدی: آذر ۱۳۷۶ تا آبان ۱۳۷۹

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مهندسی نساجی ajamali[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر علی نصیری طوسی - دوره تصدی: فروردین ۱۳۷۵ تا آذر ۱۳۷۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مهندسی مکانیک -

پیشینه معاونان

دکتر سعید سعیدا اردکانی - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مدیریت بازرگانی dr.saeida[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

مرحوم دکتر مهدی نواب‌پور - دوره تصدی: مهر ۱۳۷۱ تا اردیبهشت ۱۳۷۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار اقتصاد، مدیریت و حسابداری -

پیشینه معاونان

مهندس علی ترابی - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۶۹ تا مهر ۱۳۷۱

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
کارمند - -