دسترسی سریع
f.mostafavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234044 - ۳۱۲۳۲۶۲۶
کارشناس دفاتر معاون اداری و مالی و مدیر امور اداری
31234956