دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | همایش‌ها | فرم‌های همایش
فصل اول: نمونه فرم‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کاربرگ شماره (۱) فرم اطلاعات همایش
کاربرگ شماره (۲) فرم اعضای شورای سیاست‌گذاری
کاربرگ شماره (۳) فرم اعضای کمیته علمی
فرم معیارهای ارزیابی همایش توسط مخاطبین
فصل دوم: نمونه فرم‌های دانشگاه یزد
نمونه فرم گزارش برگزاری همایش
فرم ارزیابی
کاربرگ شماره (۱) فرم برگزاری همایش در دانشگاه
کاربرگ شماره (۲) فرم اعضای کمیته علمی
کاربرگ شماره (۳) سالن‌های مورد نیاز
کاربرگ شماره (۴) کمیته پذیرایی
کاربرگ شماره (۵) برنامه غذایی
کاربرگ شماره (۶) کمیته اسکان
کاربرگ شماره (۷) نکات کلیدی
کاربرگ شماره (۸) جداول زمان‌بندی تدارکاتی
کاربرگ شماره (۹) چک‌لیست ارزیابی
کاربرگ شماره (۱۰) فرم اطلاعات مورد نیاز جهت دعوت از میهمانان
کاربرگ شماره (۱۱) فرم درخواست ویزا جهت دعوت از میهمانان
کاربرگ شماره (۱۲) فرم مشخصات اتباع خارجی
کاربرگ شماره (۱۳) فرم انگلیسی
فرم مربوط به همایش برگزار شده در دانشگاه یزد توسط دبیر همایش
راهنمای برگزاری همایش در دانشگاه یزد
فلوچارت مراحل برگزاری همایش در دانشگاه یزد