لینک های ضروری
علیمحمد لطیف
دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۹۰دانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
13931396دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13791383دانشگاه یزدمعاون مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ساختمان گسسته
پردازش سیگنال‌های دیجیتال
رمز نگاری
پردازش تصویر
مدارهای منطقی
محاسبات عددی
ریاضیات مهندسی
مدارهای الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پنهان‌سازی داده‌ها
پردازش تصاویر دیجیتال

اطلاعات تماس

alatif [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/latif
https://pws.yazd.ac.ir/latif ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
۳۱۲۳۲۳۶۷ ۳۸۲۰۰۱۴۴