دسترسی سریع
فیلم‌های آموزشی
سامانه گلستان
راهنمای ثبت حضور و غیاب دانشجویان در پردازش جلسه درس در گلستان
راهنمای ثبت و تکمیل اطلاعات شخصی استاد در گلستان
راهنمای نحوه بازیابی کلمه عبور استاد
شرکت در همایش، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های خارج از کشور قبل از سفر
گردش کار درخواست کارت دانشجویی المثنی
ثبت جلسه درس در سیستم گلستان
گردش کار ثبت همایش
ثبت و تایید (قفل) نمره توسط استاد
ثبت و تایید برنامه حضور استاد در ترم
سامانه اتوماسیون اداری
ایجاد و تکمیل فرم صورت جلسه در اتوماسیون اداری
نحوه استفاده از فرم اعلام کلاس جبرانی اساتید در اتوماسیون اداری
امنیت اطلاعات
بررسی عدم آلودگی فایل‌ها
بررسی عدم آلودگی وب‌سایت‌های اینترنتی