دسترسی سریع
مراکز محاسبات

مراکز محاسبات دانشگاه یزد

در هر پردیس / دانشکده مستقل، مراکز محاسباتی شامل سیستم‌های کامپیوتری با نرم‌افزارهای تخصصی موردنیاز دانشجویان در زمینه‌های تحصیلی مربوط به دانشکده‌ها و گروه‌های زیرمجموعه آن موجود است که استفاده از آن‌ها برای دانشجویان رایگان می‌باشد.

در برخی از مراکز محاسبات امکاناتی همچون ویدئو پروژکتور نیز وجود دارد و برخی دروس عملی آزمایشگاهی در آن‌ها برگزار می‌گردد.