لینک های ضروری
معرفی کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی

معرفی کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی

منابع کتابخانه به شرح زیر می‌باشد

  • کل منابع: ۲۵۷۹۶۱ جلد
  • کتاب فارسی: ۱۶۹۴۵۷ جلد
  • کتاب لاتین: ۴۶۴۴۴ جلد

تعداد نشریات

  • نشریات فارسی: ۲۴۸۹۲ جلد
  • نشریات لاتین: ۱۷۱۶۸ جلد

تعداد کاربران کتابخانه

  • کل اعضا: ۳۶۱۰۷ نفر
  • اعضای فعال: ۱۳۰۶۳ نفر