دسترسی سریع
a.rahimi [at] staff.yazd.ac.ir
کتابخانه مرکزی
۳۱۲۳۲۱۵۷
کتابدار کتابخانه مرکزی
f.sadeghi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان علوم، دفتر کتابخانه مرکزی
312333۷۶ - 3821۰۳۱۴
كارشناس اطلاع‌رسانی كتابخانه، مركز اسناد و مدارک علمی
a.nazari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان کتابخانه مرکزی
کارشناس بخش نابینایان کتابخانه و مرکز اسناد ومدارک علمی