لینک های ضروری
z.aghabeigi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
۳۱۲۳۳۰۳۴
کارشناس چاپ و نشر
۳۸۲۰۰۱۲۶