لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور پژوهشی | هسته علمی | اعضای هسته
ردیفنام و نام خانوادگی
مرتبه علمیرشته تحصیلی
۱ دکتر محمدعلی توانایی دانشیار مهندسی نساجی
۲ دکتر محمدصالح احمدی استادیار مهندسی نساجی
۳ دکتر مهدی رضاییان استادیار مهندسی کامپیوتر
۴ دکتر محمدهادی هنرور استادیار مهندسی مکانیک
۵ دکتر مرتضی ودود استادیار مهندسی نساجی
۶ دکتر وجیهه مظفری دانشجوی پسادکترا مهندسی نساجی