لینک های ضروری
معرفی مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر


ماموریت:

مطالعه و پژوهش در زمینه‌های مختلف انرژی خورشیدی (پسیو و اکتیو) و شناسایی تنگناهای موجود در این حوزه و توسعه فناوری آن و همچنین مطالعه و پژوهش در زمینه های مختلف انرژی زمین گرمایی.

این مرکز دارای دو گروه پژوهشی با مساحت کلی ۱۰۰ متر مربع با امکانات کتابخانه و سایت کامپیوتر است.