دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | مراکز پژوهشی | مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی | گروه‌های پژوهشی | رفاه و پایداری شهری
معرفی گروه پژوهشی رفاه و پایداری شهری

رفاه و پایداری شهری را می‌توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری و به تبع بهبود کیفیت زیست محیطی دانست که باعث توسعه انسانی پایدار می‌شود و به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می‌رساند. مفهوم پایداری در توسعه، به معنای بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی، بهبود زیرساخت‌ها و مسکن و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری تعریف می‌شود. بنابراین، پرداختن به مضمون رفاه اجتماعی، خاصه در ساختار شهری از این لحاظ مهم می‌نماید که می‌توان رفاه اجتماعی را محور اصلی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست که در گستره وسیع، شاخصی برای سنجش و تمایز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به حساب می‌آید. فقدان رفاه اجتماعی و عدم گسترش کمی و کیفی تأمین اجتماعی می‌تواند چالش‌گاه توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت زیست‌محیطی به شمار آید.

با توجه به اینکه راهبردهای معطوف به رفاه اجتماعی، امری موثر بر تمامی جنبه‌های سیاست‌گذاری نظام می‌باشد، توجه هم‌زمان به مفاهیم «توسعه انسانی پایدار» و بهره‌گیری از «سرمایه اجتماعی» و مشارکت همگانی در مفاهیم توسعه پایدار امری اساسی به نظر می‌آید. بنابراین، یکی از حوزه‌های مهم رفاه اجتماعی، حوزه شهری می‌باشد که تحت عنوان مفهوم پایداری شهری مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن در جامعه، امکان زندگی مطلوب و شایسته برای شهروندان فراهم می‌گردد. در واقع، توجه به رفاه و پایداری شهری این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن بهبود ساختار فضایی شهری و مسکن، ترمیم و بازسازی محیط زیست شهری، تلفیق و اختلاط کاربری‌های شهری و بهبود حمل ونقل و دسترسی، خدمات و تسهیلات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری، از جدایی‌گزینی فضایی و مسکن جلوگیری به عمل آورده و راهکارهایی را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی اجتماعی ارائه نمود که از اهداف اساسی توسعه پایدار در ساختار شهری به حساب می‌آید.

با عنایت به ثبت جهانی شهر یزد، یکی از حوزه‌های مهمی که اکثر سیاست‌های رفاه اجتماعی باید اعمال گردد، حوزه شهری است. براین اساس، مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در راستای تحقق ویژگی‌های شهر جهانی و افزایش رفاه اجتماعی شهروندان، یکی دیگر از گروه‌های پژوهشی خود را در حوزه رفاه و پایداری شهری تعیین نمود تا بتواند در کنار سایر بخش‌های علمی و اجرایی، مسائل و مشکلات رفاه و پایداری شهری را هم در سطح استانی و هم در سطح ملی شناسایی نموده و راهکارهای علمی در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان حوزه رفاه شهری قرار دهد تا از این طریق سهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته باشد. از این‌رو، مأموریت و فلسفه وجودی گروه پژوهشی رفاه و پایداری شهری مرکز مطالعات رفاه اجتماعی، شناسایی مسائل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست‌محیطی حوزه شهری شهروندان استان یزد به طور خاص و جامعه ایران به صورت عام می‌باشد تا بتواند با بررسی علمی این مسائل و پژوهش و تحقیق درباره آنها، از طریق برقراری پیوند بین دانشگاه و ادارات و سازمان‌های مرتبط، راهکارهای علمی برای حل این مسائل ارائه نماید و سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی در حوزه پایداری شهری را بهبود بخشد.