لینک های ضروری
معرفی مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی

اهداف


اهداف مربوط به عملکرد مرکز مطالعات رفاه اجتماعی:

امروزه، با توجه به ساختار جمعیتی کشور، مشکلات اجتماعی، بحران‌های زیست‌محیطی، تحولات فناورانه و تدوین منشور حقوق شهروندی، چیزی که بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی مبتنی بر شواهد و مسائل واقعی جامعه در این عرصه‌ها می‌باشد. در واقع، اینکه در حال حاضر چقدر به جایگاه و کارکرد سیاست‌های رفاه اجتماعی در پیشگیری از مشکلات اجتماعی و کاهش پیامدهای چندبعدی آن اهمیت داده می‌شود، رویدادها و شواهد موجود وضعیت رضایت‌بخشی را گزارش نمی‌کند. به طوری که، در قلمروی بسیاری از سیاست‌های رفاه اجتماعی تدوین‌شده در کشور، نگاه کوتاه‌مدت، عدم انسجام در تدوین سیاست‌های مرتبط به یکدیگر و گاه حتی انقطاع در زنجیره یک سیاست واحد و برنامه‌های اجرایی آن دیده می‌شود. این آسیب‌ها در سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی منجر به هدر رفت منابع، ناکارآمدی و اثربخش نبودن سیاست‌هایی می شود که ممکن است در ذات خود با اهداف مناسب و مفید طراحی شده باشند. به عبارت دیگر، یکی از شکاف‌های موجود در پیوند نظر و عمل سیاست رفاه اجتماعی در کشور، نبود تحلیل و نقد سیاست‌های رفاه اجتماعی در مراحل مختلف طراحی، اجرا و ارزشیابی است. این کمبود همچون یک حلقه مفقوده در زنجیره سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی عمل می‌کند. به همین دلیل، کمتر گزارشی از ارزشیابی پیامد سیاست‌های رفاه اجتماعی در ارتباط با هدفی که روز اول با آن تنظیم شده‌اند در دسترس است.

بنابراین، مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، تمام تأکید خود را بر جای‌گذاری این حلقه گمشده در پیوند عرصه نظر و عمل یعنی شناسایی مسائل مختلف سازمان‌های اداری از قبیل؛ مسائل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی و تحلیل و نقد سیاست‌های رفاه اجتماعی آنها قرار داده و استمرار در ارزشیابی این بازخوردها در راستای بهبود کیفیت زندگی گروه‌های هدف را مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، در راستای نیل به اهداف مذکور، در صدد برقراری تعامل با سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی (هم در سطح استانی و هم در سطح ملی) می‌باشد تا بتواند از این طریق با ارائه پروژه‌های تحقیقی، همکاری‌های علمی و مشاوره‌ای با نهادهای دولتی و غیر دولتی داشته باشد. در واقع، هدف این مرکز کمک به سیاست‌گذاران و همچنین حوزۀ عمومی برای در اختیار داشتن اطلاعات آکادمیک و یافتن درک روشن‌تری از گزینه‌ها و فرآیندهای بهینه ساختن اقدامات عمومی و تامین مصالح عمومی است.


برنامه راهبردی شامل:


ماموریت (در یک جمله تخصصی و کوتاه):

ماموریت و فلسفه وجودی مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی استان یزد به طور خاص، و نیازهای علمی و پژوهشی کشور به طور عام و همچنین، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی می‌باشد. هدف اصلی این مرکز، پژوهش، مطالعه، مشاوره و نشر در زمینه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی با تاکید بر مسائل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی در سطوح محلی، ملی و فراملی به ویژه در زمینه مسائل کاربردی حائز اهمیت برای جامعه ایران و گسترانیدن دامنه کاربرد علوم اجتماعی در اداره جامعه و نیز ارائه راهکارهای عملی برای مسائل و مشکلات سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی کشور می‌باشد.


اهداف بلند مدت (۵ ساله):

 • افزایش آگاهی و نگرش و تغییر عملکرد جامعه و کارشناسان و صاحب‌نظران و مجریان در حوزه سیاست‌های رفاه اجتماعی
 • تولید داده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تهیه خطوط راهنما و ارائه راهکارهای علمی مبتنی بر پژوهش برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های رفاه اجتماعی
 • اثرگذاری بر برنامه‌های استانی و ملی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • پایش و ارزشیابی برنامه‌های رفاه اجتماعی و اعمال اثر بر آنها
 • توانمندسازی سازمان‌های مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • کاهش بار مشکلات اجتماعی و ارتقاء رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هم در حوزه خصوصی (خانواده) و هم در حوزه عمومی (شهر)
 • کمک به تعیین و تدوین برنامه‌های رفاه اجتماعی و روزآمد کردن آنها هم در سطح استانی و هم در سطح ملی
 • پژوهش و تحقیق و توسعه در زمینه اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • پژوهش در زمینه روش‏های بهینه استفاده از منابع در سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • هماهنگی و توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه با تاکید بر برقراری پیوند بین صاحب‌نظران دانشگاهی و سیاست‌گذاران و مجریان حوزه رفاه اجتماعی
 • هم‌سوسازی طرح‌های پژوهشی با نیازهای بالقوه و بالفعل سازمان‌ها و همچنین ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان ارشد و دکتری در قالب طرح‌های پژوهشی مرتبط با سیاست‌های رفاه اجتماعی
 • بومی کردن بخش اجرایی طرح‌ها و سیاست‌های رفاه اجتماعی در سطح شهرستان
 • استفاده از ظرفیت بالقوه دانشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی سازمان‌ها و ادارات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی در سطح استان
 • استفاده از پتانسیل اعضاء مرکز برای انجام پروژه‌های پژوهشی در سازمان‌ها و ادارات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • سوق دادن و ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه مسائل مرتبط با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و ادارات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی


اهداف کوتاه‌مدت:

 • مطالعه، پژوهش، تالیف و ترجمه متون در حوزه‌های سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی و نیز روش‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های مربوطه
 • تشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها و دوره‌های علمی و آموزشی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • همکاری با موسسات علمی مشابه در داخل و خارج کشور
 • تشکیل گروه‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • اجرای طرح‌های پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح محلی، ملی و فراملی
 • شناسایی و استخراج اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی استان
 • برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و سلسله نشست‌های علمی و پژوهشی در حوزه سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی
 • ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی در دانشگاه
 • انتشار مستمر یافته‌های حاصل از تحقیقات علمی در حوزه رفاه اجتماعی

اهداف مربوط به عملکرد هر گروه پژوهشی:

مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، پژوهش و مطالعات خود را در دو حوزه خصوصی (جنسیت و خانواده) و حوزه عمومی (رفاه و پایداری شهری) متمرکز نموده است که اهداف هر یک از آنها به شرح ذیل می‌باشد:

گروه پژوهشی جنسیت و خانواده

عزم بشر در ایجاد و حفظ زندگی خانوادگی را باید نشانه‌ای از مهم‌ترین ویژگی منحصربه‌فرد حیات اجتماعی انسان دانست. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که کودک با آن آشنا و از طریق آن به دیگران معرفی می‌شود. همین اهمیت و مرکزیت زندگی خانوادگی در حیات اجتماعی انسان، به روشنی حاکی از لزوم مقدم داشتن خانواده در حدی است که توانمان اجازه می‌دهد. با این حال، خانواده به عنوان موضوع مطالعه، عمری نسبتاً کوتاه‌تر نسبت به سایر شاخه‌های علوم اجتماعی دارد. شکل و قالب این نهاد دیرین اجتماعی در طول زمان و در عرض مکان متفاوت و متنوع جلوه کرده است. مثلاً در اکثر جوامع غربی، بیشتر شهروندان یا ازدواج می‌کنند یا در همزیستی‌هایی به سر می‌برند که قانوناً به رسمیت شناخته شده است. یکی از ویژگی‌های مشترک این زندگی‌های مشترک زناشویی بچه‌دار شدن و بچه بزرگ کردن است که هرچند ممکن است فرآیندی دشوار و اضطراب‌آور باشد اما والدین فرزندان خود را دوست داشته و به آنان عشق می‌ورزند. علاوه بر این علاقه والدین در جهت تأمین مایحتاج خانواده و اعضایش، نیازمند اشتغال و مصرف کالا است. لذا همین علاقه به خانواده و تعهد به تامین نیازهای اعضای آن موتور محرک بازار و به تعبیری فراتر و وسیع‌تر، اصلی‌ترین قوه محرکه اجتماعات انسانی تلقی می‌شود. از طرفی، وظایف مراقبتی خانواده در قبال رفاه کودکان و سالمندان از جمله موضوعات مناقشه‌برانگیز در دنیای امروز تلقی می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی مدرن سبب شده تا حتی قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی زندگی بشر نیز دستخوش تغییراتی گردد. در این میان لزوم وجود قوه قاهریه، چه در قالب تنظیم‌کننده و چه در قالب حمایت‌کننده خود، بیش از پیش احساس می‌شود. از این جهت امروزه دخالت دولت در رابطه با هدایت مسیر حرکت خانواده و تامین رفاه آن با توجه با نیازهای مهم جامعه به منصه ظهور رسیده است.

اگر چه کمتر از چند دهه از عمر سیاست‌گذاری رفاه خانواده به عنوان بخشی از سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی و سیاست‌گذاری عمومی می‌گذرد؛ اما همچنان تبیین مفهومی سیاست رفاه خانواده با دشواری‌هایی روبه‌رو است. در ایران نیز، علی‌رغم اینکه مدت زمانی است ادبیات سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در حال رشد و نمو می‌باشد، صحبت از سیاست‌گذاری رفاه خانواده و نحوه اجرای آن در عمل همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. به عنوان مثال؛ توجه به آثار منتشرشده توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی علاقه‌مند به مطالعات زنان و جنسیت که هر چند هریک در محتوای خود به خانواده پرداخته‌اند؛ نشان می‌دهد که هنوز مطالعه سیاست‌های رفاه اجتماعی در حوزه خانواده جایگاه اصلی خود را به دست نیاورده و اکثر سیاست‌های اجراشده در حوزه رفاه خانواده بدون مطالعه و پژوهش علمی اعمال می‌گردد و این روند باعث می‌گردد که در برخی موارد برعکس اهداف تعریف شده و مورد انتظار، این سیاست‌ها آثار منفی بر روی رفاه خانواده‌ها داشته باشد و یا از رسیدن به مقصود خود باز ماند. از این‌رو، ایجاد مراکز علمی پژوهشی در جامعه به طور عام و در دانشگاه‌ها به طور خاص ضرورت می‌یابد تا از طریق پژوهش و تحقیقات علمی سیاست‌های مربوط به حوزه رفاه اجتماعی خانواده را به دقت مورد کنکاش قرار دهند تا بتوانند به عنوان پل رابطی بین دانشگاه و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی خانواده عمل نمایند و از طریق پژوهش‌های علمی و کاربردی مشاوره های آکادمیک مورد نیاز را در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان حوزه رفاه اجتماعی خانواده قرار دهند. مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در راستای رسیدن به این هدف، ماموریت یکی از گروه‌های خود را به شرح ذیل در این زمینه تعریف نموده و درصدد است تا بتواند در آینده به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دست یابد:


ماموریت:

ماموریت و فلسفه وجودی گروه پژوهشی جنسیت و خانواده مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد، مطالعه و پژوهش در زمینه‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های مختلف علمی مرتبط با رفاه اجتماعی خانواده در سطح استان یزد به طور خاص و در سطح کشور به طور عام با رویکرد کمی و کیفی می‌باشد.


اهداف


اهداف بلند مدت (۵ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • کمک به تولید و انتشار دانش در زمینه‌های تخصصی مرتبط با رفاه اجتماعی خانواده
 • بسترسازی برای تعامل هرچه بیشتر و نظام‌مند محققان، متخصصان و علاقه‌مندان به این حوزه
 • تقویت تعامل بین نهادهای آکادمیک و اجرایی کشور در جهت رفع نیازهای مطالعاتی، سیاستی و برنامه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط
 • ارتقای جایگاه آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای رشته‌های مرتبط با رفاه و سیاست اجتماعی خانواده
 • تقویت تعامل با محافل علمی بین‌المللی و انتقال تجربیات موفق رفاهی
 • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با مشارکت همه محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با حوزه رفاه اجتماعی خانواده سر و کار دارند
 • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌های تخصصی رفاه اجتماعی خانواده
 • هدایت فعالیت‌های علمی و پژوهشی به سمت اولویت‌های کاربردی رفاه و سیاست اجتماعی خانواده
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‏المللی
 • انتشار کتب و نشریات علمی
 • سوق دادن و ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه‌های سیاست و رفاه اجتماعی خانواده
 • شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات محلی و خیریه‌ها در رفاه و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها


اهداف کوتاه‌مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • مطالعه و شناسایی مسائل موجود در زمینه رفاه اجتماعی خانواده‌های استان یزد به طور خاص و جامعه ایران به طور عام
 • ترسیم وضعیت آرمانی و مطلوب برنامه‌های رفاه اجتماعی خانواده
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشخص نمودن فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی رفاه اجتماعی خانواده جهت بهبود وضعیت خانواده‌ها
 • ارائه الگوی بومی توسعه بخش رفاه اجتماعی خانواده از طریق همکاری‌های بین بخشی (سازمان‌های دولتی)
 • توانمندسازی کارشناسان و مدیران سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی خانواده از طریق انجام پروژه‌های پژوهشی مرتبط و ارائه مشاوره‌های علمی و آکادمیک

گروه پژوهشی رفاه و پایداری شهری

رفاه و پایداری شهری را می‌توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز به همراه دارد که باعث توسعه انسانی پایدار می‌شود و به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می‌رساند. در واقع، مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکن می‌گردد که بهبود زیرساختها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را موجب می‌گردد. بنابراین، پرداختن به مضمون رفاه اجتماعی، خاصه در ساختار شهری از این لحاظ مهم می‌نماید که می‌توان رفاه اجتماعی را محور اصلی هر برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست که در گستره وسیع میزانی برای سنجش و تمایز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به حساب می‌آید. فقدان رفاه اجتماعی و عدم گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی می‌تواند چالش‌گاه توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت زیست‌محیطی به شمار آید.

با توجه به اینکه راهبردهای معطوف به رفاه اجتماعی امری موثر بر تمامی جنبه‌های سیاست‌گذاری نظام می‌باشد، التفات هم‌زمان به مفاهیم «توسعه انسانی پایدار» و بهره گیری از «سرمایه اجتماعی» و مشارکت همگانی در مفاهیم توسعه پایدار امری اساسی به نظر می‌آید. بنابراین، یکی از حوزه‌های مهم رفاه اجتماعی، حوزه شهری می‌باشد که تحت عنوان مفهوم پایداری شهری مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن در جامعه، امکان زندگی مطلوب و شایسته برای شهروندان فراهم می‌گردد. در واقع، توجه به رفاه و پایداری شهری این امکان را فراهم می‌کند تا ضمن بهبود ساختار فضایی شهری و مسکن، ترمیم و بازسازی محیط زیست شهری، تلفیق و اختلاط کاربری‌های شهری و بهبود حمل ونقل و دسترسی، خدمات و تسهیلات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری، از جدایی‌گزینی فضایی و مسکن جلوگیری به عمل آورده و راهکارهایی را برای افزایش رفاه شهروندی و رضایتمندی اجتماعی ارائه نمود که از اهداف اساسی توسعه پایدار در ساختار شهری به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، توجه به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی در روند طراحی پایدار شهری از این لحاظ مهم می‌نماید که تامین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را شدنی می‌گرداند که بایستی در روند توسعه پایدار شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.

از آنجا که امروزه شهر یزد به عنوان شهر جهانی در سطح بین‌المللی ثبت گردیده است، یکی از حوزه‌های مهمی که اکثر سیاست‌های رفاه اجتماعی باید اعمال گردد، حوزه شهری می‌باشد که بایستی مسائل و مشکلات این حوزه به صورت علمی مورد کنکاش قرار گیرد تا بتوان اعمال سیاست‌های رفاه اجتماعی شهروندان را به طور مطلوب و مناسب مورد توجه قرار داد. با توجه به این روند، مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در راستای تحقق ویژگی های شهر جهانی در یزد و افزایش رفاه اجتماعی شهروندان، یکی دیگر از حوزه‌های مطالعاتی خود را حوزه رفاه و پایداری شهری قرار داده است تا بتواند در کنار سایر بخش‌های علمی و اجرایی، مسائل و مشکلات رفاه و پایداری شهری را هم در سطح استانی و هم در سطح ملی شناسایی نموده و از طریق بررسی علمی آنها بتواند راهکارهای آکادمیک در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان حوزه رفاه شهری قرار دهد تا از این طریق سهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته باشد. از این‌رو، این مرکز ماموریت و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را در این بخش به شرح ذیل ارائه نموده است:


ماموریت:

ماموریت و فلسفه وجودی گروه پژوهشی رفاه و پایداری شهری مرکز مطالعات رفاه اجتماعی، شناسایی مسائل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست‌محیطی حوزه شهری شهروندان استان یزد به طور خاص و جامعه ایران به صورت عام می‌باشد تا بتواند با بررسی علمی این مسائل و پژوهش و تحقیق درباره آنها، از طریق برقراری پیوند بین دانشگاه و ادارات و سازمان‌های مرتبط، راهکارهای علمی برای حل این مسائل ارائه نماید و سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی در حوزه پایداری شهری را بهبود بخشد.


اهداف


اهداف بلند مدت (۵ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • تحلیل مبانی نظری سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی در حوزه پایداری شهری با تاکید بر مسائل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست‌محیطی (با رویکرد بومی)
 • آسیب‌شناسی تنگناها و موانع عینی و ذهنی سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی در حوزه پایداری شهری و بازنگری در قوانین و مقررات جهت رفع پیامدهای منفی سیاست‌گذاری‌ها و کمک به حل و بهبود مسائل در راستای ایجاد توسعه پایدار شهری در استان یزد به طور خاص و جامعه ایران به طور عام


اهداف کوتاه‌مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگو):

 • مطالعه و ارزیابی نقش و تاثیر سیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی در توسعه پایدار شهری و ارتقا شاخص‌های کیفیت زندگی پایدار
 • شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات محلی جهت شناسایی مسائل و مشکلات سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با پایداری شهری و ارائه راهکارهای آکادمیک در راستای توسعه و بهبود عملکرد آنها جهت افزایش رفاه اجتماعی شهروندان

پژوهشگران

برنامه‌های آتی مرکز مطالعات رفاه اجتماعی:

به طور کلی، بر نامه‌های مورد نظر در حوزه مرکز مطالعات رفاه اجتماعی را می‌توان در قالب برنامه‌های پژوهشی و اجرایی به شرح جدول زیر مشخص نمود:

 • رایزنی با سازمان‌های دولتی (اداره بهزیستی، تعاون، شهرداری، تامین اجتماعی، کار، استانداری و سایر ادارات مرتبط) و شرکت‌های بخش خصوصی (شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پارک علم و فناوری و ... ) مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی در جهت توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و عقد توافقنامه فیمابین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط با مرکز مطالعات رفاه اجتماعی.
 • پشتیبانی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی استان و کشور.
 • برقراری ارتباطات علمی و پژوهشی با مراکز علمی سطح منطقه‌ای، ملی و فراملی در حوزه اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط به برنامه‌های رفاه اجتماعی.
 • برگزاری نشست‌ها، هم‌اندیشی‌ها و همایش‌های علمی و کاربردی با همکاری سازمان‌ها و ادارات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی با هدف آسیب‌شناسی جامع از سیاست‌گذاری های رفاه اجتماعی در عرصه‌های مختلف مدیریتی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاستی، زیست‌محیطی و .... .
 • مطالعه، پژوهش، تالیف و ترجمه متون در حوزه‌های سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی و نیز روش‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های مربوط
 • تشکیل کنفرانس‌ها، سمینارها و دوره‌های علمی و آموزشی
 • همکاری با موسسات علمی مشابه در خارج و داخل کشور
 • تشکیل گروه‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
 • اجرای طرح‌های پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی در دانشگاه
 • انتشار مستمر یافته‌های حاصل از تحقیقات علمی در حوزه رفاه اجتماعی

طرح‌های جاری و خاتمه‌یافته مرکز مطالعات رفاه اجتماعی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶):

به طور کلی، طرح‌های جاری و خاتمه‌یافته مرکز مطالعات رفاه اجتماعی را می‌توان به شرح جدول زیر مشخص نمود: