دسترسی سریع
m.zahedi [at] staff.yazd.ac.ir
آزمایشگاه مرکزی
31233191
کارشناس آزمایشگاه