دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشگاه شیمی تجزیه

مشخصات دستگاه طیف‌سنج جذب اتمی (AAS)

 • دستگاه جذب اتمی همراه با شعله و کوره گرافیتی یکی از دستگاه‌های مفید و کارا برای انداز‌ه‌گیری تقریبا 30 عنصر از جدول تناوبی با دقت ppm و ppb می‌باشد.
 • عناصر قابل اندازه‌گیری: Al, Ag, Au, Ca, Co, Cr, Cu, Cd, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pd, Pt, Sn, Ti, V, Zn
 • قابلیت‌ها و نوع خدمات: آب (آشامیدنی سطحی زیرزمینی)،‌ پساب (صنعتی کشاورزی شهری)، انواع مواد معدنی، انواع بافت‌های گیاهی و جانوری
 • تعرفه‌ها: جذب اتمی الکتروترمال ۹۰۰,۰۰۰ ریال،‌ جذب اتمی شعله‌ای ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مشخصات دستگاه طیف‌سنج نشر اتمی (AES)

 • در این روش ابتدا نمونه به صورت محلول تهیه شده و به دستگاه معرفی می‌شود. این روش یکی از سـاده‌ترین و حسا‌س‌ترین روش‌های سنجش کمی و کیفی عناصر قلیایی با دقت چند ppm می‌باشد.
 • عناصر قابل اندازه‌گیری: Na, K, Ca, Ba, Li
 • قابلیت‌ها و نوع خدمات: آب، پساب،‌ مواد معدنی، انواع گیاهان
 • تعرفه‌ها: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

مشخصات دستگاه طیف‌سنج فرابنفش- مرئی (UV-Visible Spectrophotometer)

 • از این دستگاه در شناسایی ترکیبات آلی و معدنی محلول که در محدوده طول موج ۲۰۰ -۱۱۰۰nm جذب دارند استفاده می‌شود. دستگاه‌های طیف‌سنج فرابنفش مرئی تک‌پرتویی برای سنجش کمی ترکیبات استفاده می‌شوند در حالی که دستگاه‌های دو پرتویی به منظور آنالیز کیفی و شناسایی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • قابلیت‌ها و نوع خدمات: تجزیه کیفی و کمی ترکیبات آلی و معدنی
 • تعرفه‌ها: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

پرداخت الکترونیکی: سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه یزد