دسترسی سریع
فصل اول
فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان

آیین‌نامه شوراهای پژوهشی

تقویم پژوهشی

وظایف مسئولین اجرایی

فصل دوم (کرسی‌های تخصصی و ترویجی)
شیوه‌نامه اجرایی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری نقد و ترویجی
طرحنامه کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی
طرحنامه کرسی ترویجی مناظره
فصل سوم (فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان)
معرفی سطوح آمادگی فناوری (TRL)

راهنمای ثبت‌نام فناور در سامانه ارزیابی فناوری ایران

راهنمای ارزیابی توانمندی فناورانه (TRL)

آموزش نحوه درخواست ارزیابی در سامانه ارزیابی فناوری ایران

فرم شناسنامه محصول

راهنمای ثبت محصول دارای تی آر ال در سامانه گلستان

فرم خوداظهاری همپوشانی فعالیت شرکت با تخصص عضو هیأت علمی

راهنمای ثبت فعالیت‌های دانش‌بنیانی در سامانه گلستان

کاربرگ تأیید دانشکده برای مستخرج از پایان‌نامه بودن محصول فناورانه / شرکت

آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد

آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور

فصل چهارم (شرکت در همایش و کارگاه)
آیین‌نامه اجرایی شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور

آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین‌المللی خارج از کشور

گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور

راهنمای قبل از سفر پژوهشی

راهنمای پرداخت هزینه بعد از سفر پژوهشی

راهنمای ثبت درخواست شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور (قبل از سفر)

راهنمای درخواست ثبت هزینه شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور (بعد از سفر)

آیین‌نامه اجرایی شرکت در گردهمایی‌های علمی داخلی

درخواست اعضای هیأت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی

فصل پنجم (فرصت مطالعاتی و سفر تحقیقاتی)
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

شیوه‌نامه‌های فرصت مطالعاتی داخل کشور و خارج از کشور اعضای هیأت علمی

شیوه‌نامه دوره‌های پژوهشی کوتاه‌مدت خارج از کشور

فرم درخواست مجوز

فرم کارگروه داخلی سفرهای خارجی

فرم شماره ۱ سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت

فرم شماره ۲ (گزارش) سفر دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت

راهنمای ثبت درخواست دوره تحقیقاتی کوتاه‌مدت (قبل از سفر)

راهنمای فرایند بعد از سفر تحقیقاتی کوتاه‌مدت

گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی

پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست عضو هیأت علمی و دانشکده/گروه مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی

کاربرگ درخواست پردیس/دانشکده مستقل برای استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ارسال گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیأت علمی، دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/ دانشکده مستقل

فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت‌ علمی

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی توسط دانشکده/ گروه مستقل

فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی توسط پردیس/ دانشکده مستقل

فصل ششم (پژوهانه)
شیوه‌نامه پژوهانه ۱۴۰۱

دستورالعمل هزینه‌کرد پژوهانه سال ۱۴۰۱

امتیاز پژوهانه تدوین پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی بین‌المللی

دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به طرح‌ها و رساله دکتری و محققین پسادکتری مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران

راهنمای نحوه محاسبه امتیاز پژوهانه ۱۴۰۲

جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک

راهنمای ثبت فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان

راهنمای ثبت فعالیت‌های دانش‌بنیانی در سامانه گلستان

فرم خوداظهاری همپوشانی فعالیت شرکت با تخصص عضو هیأت علمی

راهنمای ثبت محصول دارای تی آر ال در سامانه گلستان

فرم شناسنامه محصول

راهنمای گروه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان

کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیأت‌ علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری

راهنمای ثبت هزینه‌کرد پژوهانه در سیستم گلستان

فرم خوداظهاری تعیین میزان تجربی‌بودن فعالیت‌های اعضای هیأت علمی

درخواست ممیزی کتاب‌های چاپ‌شده با همکاری اعضای هیأت علمی ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا

درخواست ممیزی مقالات چاپ‌شده با همکاری اعضای هیأت علمی ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا

درخواست تخصیص امتیاز به مقالات چاپ‌شده قبل از دو سال پژوهانه

شیوه‌نامه دستیار آموزشی - پژوهشی دانشگاه یزد و الحاقیه آن

فرم قرارداد دستیار آموزشی پژوهشی

فصل هفتم (انتشارات)
آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقالات

آیین‌نامه انتشارات

فرم ارزشیابی کتاب‌های ترجمه

فرم ارزیابی اولیه کتاب در گروه آموزشی (فرم الف)

فرم ارزشیابی کتاب (تالیف، تدوین و گردآوری، نگارش و ...)

شیوه‌نامه نشریات علمی دانشگاه یزد

آیین‌نامه نشریات علمی

شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات

آیین‌نامه نمایه‌سازی استنادی نشریات علمی در ISC

شیوه‌نامه تشویق نشریات علمی نمایه‌شده در نمایه‌های بین‌المللی

اساس‌نامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد

موافقت‌نامه عضویت در تحریریه نشریه

تفاهم‌نامه بین نشریه علمی و انجمن مرتبط با موضوع

فرم تعارض منافع نویسندگان

فرم خوداظهاری کتاب

فرم تعهدنامه نویسندگان

گردش کار راه‌اندازی نشریات علمی

فرم و چک‌لیست نشریات علمی در دست راه‌اندازی

فصل هشتم (تشویق مقالات و لیست مجلات معتبر)
شیوه‌نامه تشویق مقالات

راهنمای درخواست حق‌التالیف تشویقی در سیستم گلستان

درخواست دریافت حق‌التالیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۴۰۲)

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸

Iranian(Farsi) Scientific Journal IF96

Iranian(English) Scientific Journal IF96

Iranian(Arabic) Scientific Journal IF96

JCR 2022

راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)

فصل نهم (برگزیدگان پژوهش و فناوری)
آیین‌نامه پایه تشویقی

فرم درخواست انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استانی ۱۴۰۱

فرم درخواست انتخاب فناور برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استانی ۱۴۰۱

دستور‌العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی

آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی

گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه

دستور‌العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی

فصل دهم (پسادکتری)
شیوه‌نامه پذیرش پژوهشگر پسادکترای دانشگاه یزد

فرم درخواست به‌کارگیری پژوهشگر پسادکتری

فرم قرارداد دوره پسادکتری دانشگاه یزد

فرم پیشنهاد طرح پسادکتری دانشگاه یزد

فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری

فرم معرفی پژوهشگر پسادکتری به بخش‌های مختلف

فرم تسویه حساب و تقاضای گواهی دوره پسادکتری

فصل یازدهم (همایش‌ها)
توصیه‌هایی برای بررسی اعتبار همایش‌های علمی

فرم گزارش و اطلاعات مربوط به همایش‌های برگزارشده در دانشگاه یزد

فصل دوازدهم (امور فناوری)
قوانین مربوط به دفتر امور فناوری
فصل سیزدهم (همکاری‌های بین‌الملل)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)

طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)

دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد۹۳)

دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد۹۳)

فصل چهاردهم (قطب و هسته علمی)
شیوه‌نامه هسته‌ها/ قطب‌های علمی دانشگاه یزد

فرم‌های درخواست ایجاد هسته/ قطب علمی و مستندات مورد نیاز

فصل پانزدهم (صدور کد اخلاق)
شیوه‌نامه بررسی طرح‌ها در کمیته اخلاق دانشگاه یزد

فرم مشخصات

فرم تعهد

فرم رضایت‌نامه

فرم اعلام تعارض