دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | اطلاع‌رسانی | نشریات مصوب وزارت علوم
ISI Journals
JCR_MIF_2019
JCR_IF_2019
JCR_AIF&MIF_2018
JCR_IF_2017
JCR_MIF_2017
JCR_AIF&MIF_2016
JCR_AIF&MIF_2015
MIF & AIF 2014
ISI Journal MIF & AIF 2013
ISI Journals MIF & AIF 2012
ISI Journals MIF & AIF 2011
ISI Journals Social MIF & AIF 2010
ISI Journals science MIF & AIF 2010
ISI Journals MIF & AIF 2009
ISI Journals MIF & AIF 2008
ISI Journals MIF & AIF 2007
IF
JCR_IF_2016
JCR_2016_Total_ISSN
JCR_2015_Total_ISSN
ISI Journals IF 2014
ISI Journals IF 2013
ISI Journals IF 2012
ISI Journals Science & Social SicenceIF 2011
ISI Journals Social Science IF 2010
ISI Journals ScienceIF 2010
ISI JournalsIF 2009
Iranian ISI Journals IF 2009
ISI Journals IF 2008
ISI Journals IF 2007
Scopus
SCOPUS 2018
SCOPUS 2016
SCOPUS 2014
Scopus 2012
Scopus 2011
Iranian Scientific Journal
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF96
Iranian(English) Scientific Journal IF96
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF96
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF95
Iranian(English) Scientific Journal IF95
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF95
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF94
Iranian(English) Scientific Journal IF94
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF94
Iranian Scientific Journal If 93
Iranian Scientific Journal Without IF 93
Iranian(farsi) Scientific Journal If 92
Iranian (farsi) Scientific Journal Without IF 92
Iranian (English)Scientific Journal If 92
Iranian (Arabic) Scientific JOurnal If 92
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF91
Iranian(English) Scientific Journal IF91
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF91
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF90
Iranian(English) Scientific Journal IF90
Iranian(Arabic) Scientfic Journal IF90
Iranian Scientfic Journal MIF
Iranian(Farsi) Scientific Journal IF89
Iranian(English) Scientific Journal IF89
Iranian(Arabic) Scientific Journal IF89
Iranian Scientific Journals Dey89
Iranian Scientific JournalsIF88
Iranian Scienfific Journals IF87
فهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم مرداد ۱۳۹۹
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی ۱۳۹۵
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی آذرماه ۹۵
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی ۱۳۹۴
فهرست نشریات نامعتبر خارجی شهریور ۱۳۹۴
فهرست نشریات نامعتبر خارجی مهر ۱۳۹۳
فهرست نشریات نامعتبر خارجی مهر ۱۳۹۲
فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۷

فهرست نشریات علمی معتبر آبان‌ماه ۹۵

فهرست نشریات علمی معتبر مرداد ۹۵

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم دی‌ماه ۹۴

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم خرداد ماه ۹۴

فهرست نشریات علمی معتبر آذر ۹۳

فهرست نشریات علمی معتبر شهریور ۹۳

فهرست نشریات علمی معتبر بهمن ۹۲

فهرست نشریات علمی معتبر مهر ۹۲

سیاهه‌های بین‌المللی معتبر
سیاهه نمایه‌های بین‌المللی معتبر