دسترسی سریع
آمار و اطلاعات پژوهشی

لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج آبان ۱۴۰۰)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۴۰۰)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۴۰۰)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۴۰۰)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج آبان ۹۹)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان 99)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج فروردین ۹۹)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج فروردین ۹۹)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه google scholar (تاریخ استخراج فروردین ۹۹)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۸)

گزارش میانه و میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۸)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۸)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۸)

گزارش میانه شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۷)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۷)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج آبان ۱۳۹۷)

گزارش میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۷)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۷)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه google scholar (تاریخ استخراج اردیبهشت ۱۳۹۷)

گزارش میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۱۰ آبان ۱۳۹۶)

فهرست اعضای هیأت‌علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۱۰ آبان ۱۳۹۶)

گزارش میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص h بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد (تاریخ استخراج ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵)

فهرست اعضای هیأت‌علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۲۰ دی ۱۳۹۵)

فهرست اعضای هیأت‌علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۲۰ دی ۱۳۹۵)

میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی (تاریخ استخراج مهر ۱۳۹۵)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ (تاریخ استخراج مهر ۱۳۹۵)

فهرست اعضای هیأت علمی فاقد شاخص اچ (تاریخ استخراج مهر ۱۳۹۵)

میانگین شاخص اچ گروه‌های آموزشی

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ (۹۵/۰۵/۱۲)

فهرست اعضای هیأت علمی دارای شاخص اچ