دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | پیشینه معاونان
پیشینه معاونان

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی ایرانمنش - دوره تصدی: بهمن ۱۴۰۰ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد علوم ریاضی iranmanesh [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر ولی درهمی - دوره تصدی: مهر ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار کامپیوتر vderhami [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدمهدی لطفی - دوره تصدی: تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۸

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار صنایع lotfi [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر عبدالحمید انصاری - دوره تصدی: اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار معدن h.ansari [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدتقی المدرسی - دوره تصدی: بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار برق smta [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر احمد میرزایی - دوره تصدی: مهر ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار برق mirzaei [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر حسن خادمی زارع - دوره تصدی: آبان ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار صنایع hkhademiz [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر بیژن دواز- دوره تصدی: مهر ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۷

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد علوم ریاضی davvaz [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر شایسته دادفرنیا - دوره تصدی: اسفند ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استاد شیمی sdadfarnia [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر عباس بهجت - دوره تصدی: مهر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۴

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
دانشیار فیزیک abehjat [at] yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر مهدی نواب‌پور - دوره تصدی: خرداد ۱۳۷۵ تا مهر ۱۳۸۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار مدیریت بازرگانی -

پیشینه معاونان

دکتر سید محمد فاضل رضوی - دوره تصدی: آذر ۱۳۷۳ تا خرداد ۱۳۷۵

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
مربی مدیریت بازرگانی -

پیشینه معاونان

دکتر سید محمدعلی صالحی - دوره تصدی: دی ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۳

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتدانشکده/ گروهپست الکترونیک
استادیار فیزیک sma.salehi [at] yazd.ac.ir