لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | کارکنان
n.abouei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
31234048
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
38210690
z.taghizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
31234048
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
38210690
z.rayat [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
31233178
کارشناس امور پژوهشی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری
38210690
m.abasizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232893 و 31234050
عامل مالی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری