دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | افراد | کارکنان
a.rezayi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری
۳۱۲۳۴۰۴۸
کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری
38210690
h.zaboli [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233913
کارپرداز معاونت پژوهش و فناوری
m.mirhosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31234048
کارشناس دفتر معاونت پژوهشی
38210690