دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره تربیت بدنی | افراد | کارکنان
m.ahmadi [at] staff.yazd.ac.ir
اموردانشجویی، اداره تربیت بدنی دانشگاه یزد
31233033
کارشناس اداره تربیت بدنی-برادران
j.tabatabaei [at] staff.yazd.ac.ir
اموردانشجویی، اداره تربیت بدنی دانشگاه یزد
كارشناس اماكن وتجهيزات ورزشی
h.fallah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امام علی (ع)
متصدی عمومی سالن کوثر
m.kashfi [at] staff.yazd.ac.ir
اموردانشجویی، اداره تربیت بدنی دانشگاه یزد
31233288
کارشناس اداره تربیت بدنی- خواهران