دسترسی سریع
تسویه حساب

تسویه حساب

با توجه به بخش‌نامه شماره ۱۳۰۹۶/۱/۱۳۰ صندوق رفاه دانشجویان، کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه به صورت نقدی در ابتدای ترم تحصیلی می‌باشند. دانشجویان روزانه به صورت اینترنتی از طریق پورتال صندوق رفاه دانشجویی و دانشجویان شبانه به صورت اینترنتی از طریق سامانه گلستان پرداخت نمایند. ضمناً دانشجویان روزانه سنوات مجاز که درابتدای ترم تحصیلی بر‌اساس اطلاعیه‌های اداره خوابگاه‌ها اقدام به واریز هزینه خوابگاه نمایند از تخفیف ۱۰٪ بهره‌مند می‌گردند. درصورتیکه دانشجو بعد ازگذشت ۱۰روز از شروع ترم تحصیلی از خوابگاه به هردلیلی (اعم از آموزشی، شخصی و...) انصراف دهد ترم کامل خوابگاه ثبت شده و ملزم به پرداخت هزینه کامل خوابگاه می‌باشد. به ‌منظور تسویه حساب نهایی خوابگاه در زمان فراغت از تحصیل، دانشجویان به امور دانشجویی بخش تسویه حساب خوابگاه مراجعه نمایند.