دسترسی سریع
میزان هزینه‌های خوابگاهی چقدر است؟

هزینه‌ها براساس ظرفیت اتاق‌ها و نوع خوابگاه متغیراست که لیست اجاره‌بهای خوابگاه‌ها درشروع هر سال تحصیلی ازصندوق رفاه دانشجویان به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.

مراحل انجام تسویه خوابگاه به چه صورت می‌باشد؟

به اداره خوابگاه‌ها واقع دراموردانشجویی جهت تسویه دائم مراجعه نمایید.

مراحل انجام پذیرش خوابگاه به چه صورت می‌باشد؟

مراحل انجام پذیرش خوابگاه به چه صورت می‌باشد؟

برای جابه‌جایی خوابگاه چه اقداماتی باید انجام داد؟

با مراجعه به مدیریت مرکزی خوابگاه در ۱۰ روز شروع ترم تحصیلی و بررسی مسئولین خوابگاه در صورت امکان انجام می‌گردد.

فرآیند اسکان دانشجویان در تابستان به چه صورت است؟

فرآیند اسکان دانشجویان در ایام تابستان
فرآیند اسکان دانشجویان در ترم تابستان

فرآیند نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان دختر به چه صورت است؟

فرآیند نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان دختر