دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره امور خوابگاه‌ها | کارکنان
t.akhoundzade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234438
کارشناس امور خوابگاه‌ها
n.ashrafzade [at] staff.yazd.ac.ir
سایت شرقی برادران
31234422
متصدی خوابگاه برادران
n.barzegari [at] staff.yazd.ac.ir
خوابگاه خواهران
3123۴۴۲۳
متصدی خوابگاه دختران
a.hakimian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234437
كارشناس امور خوابگاه‌ها
f.daneshvar [at] staff.yazd.ac.ir
خوابگاه خواهران
31234424
مدیر خوابگاه خواهران
a.abbaszade [at] staff.yazd.ac.ir
-
31234453
متصدی خوابگاه برادران