دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | حوزه معاونت | اداره کل امور دانشجویی | بخش‌ها | اداره تغذیه و سلف‌سرویس | افراد | کارکنان
m.eftekhari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234427
کارشناس تغذیه و مسئول اداره تسویه حساب
s.rezaee [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
مسئول انبار سلف
d.fattahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234428
کارشناس اداره تغذیه
r.meybodian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
31234451
ناظر تغذیه - سلف شرقی
m.mirjalili [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
3123۴۴۵۰
ناظر تغذیه - سلف آفتاب
hedayati [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امور دانشجویی
کارشناس اداره تغذیه