لینک های ضروری
محمد‌رضا صادقیان شاهی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه کالگری کانادافیزیولوژی ورزش
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسفیزیولوژی ورزش
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه تهرانتربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13951396دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13891391دانشگاه یزدمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
13751380دانشگاه یزدرییس اداره تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیولوژی ورزش کودکان
فعالیت بدنی و تندرستی
تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزش ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تغییرات نیروی عضلانی
تاثیر فعالیت‌های جسمانی بر روی بیماری‌های مزمن
خستگی عضلانی

اطلاعات تماس

rsadeghian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/rsadeghian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۰۱۶ ۳۸۲۰۹۸۰۹