دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت دانشجویی | افراد | پیشینه معاونان
پیشینه معاونان

پیشینه معاونان

دکتر اکبر غفوری - دوره تصدی: شهریور ۱۴۰۱ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
استادیار علوم سیاسی a.ghafoori[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدرضا صادقیان شاهی - دوره تصدی: مرداد ۱۳۹۶ تاکنون

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
استادیار روانشناسی و علوم تربیتی rsadeghian[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر علی مروتی شریف‌آبادی - دوره تصدی: مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
استادیار مدیریت صنعتی alimorovati[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر سید حیدر میرفخرالدینی - دوره تصدی: اسفند ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
دانشیار مدیریت صنعتی mirfakhr[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر محمدعلی امراللهی - دوره تصدی: بهمن ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۸۸

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
دانشیار شیمی mamrollahi[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر عباس بهجت - دوره تصدی: مرداد ۱۳۷۶ تا بهمن ۱۳۸۰

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
استاد فیزیک abehjat[at]yazd.ac.ir

پیشینه معاونان

دکتر حمید مهرنهاد - دوره تصدی: اسفند ۱۳۷۰ تا مرداد ۱۳۷۶

مرتبه علمی در زمان تصدی مسئولیتگروه آموزشیپست الکترونیک
استادیار عمران hmehrnahad[at]yazd.ac.ir