لینک های ضروری
محمد‌هادی هنرور

محمد‌هادی هنرور

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲انستیتوی تکنولوژی توکیومهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- بیومکانیک
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
بهینه‌سازی
بیومکانیک راه رفتن
بیومکانیک شغلی
محاسبات عددی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیومکانیک
حرکات انسان، کنترل وضعیت بدن و تعادل، بیومکانیک راه رفتن
ابزارهای حرکتی متصل به بدن
دینامیک سیستم‌های غیر خطی

اطلاعات تماس

HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/HadiHonarvar
https://pws.yazd.ac.ir/hadihonarvar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
31232506 38212781