دسترسی سریع
محمد‌هادی هنرور

محمد‌هادی هنرور

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲انستیتوی تکنولوژی توکیومهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- بیومکانیک
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دینامیک
دینامیک ماشین
بهینه‌سازی
بیومکانیک راه رفتن
بیومکانیک شغلی
محاسبات عددی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل بيومكانيك وضعيت و گيت، شناسايي و كمي سازي مشخصه هاي سيكل راه رفتن از طريق داده برداري و پردازش داده، طراحي سيكل راه رفتن و تطبيق آن بر اساس الزامات محيط، اجراي سيكل راه رفتن توسط ربات مجهز به پا
توسعه ربات متصل به انسان با قابليت اجراي سيكل راه رفتن،
توسعه سيستمهاي تعاملي با انسان، از جمله رباتهاي كمكي، دستگاههاي اندازه گيري و توانبخشي، دخالت ماشين در مهارتهاي شناختي و آموزش، سيستمهاي فرمانپذير از رفتار و سيگنالهاي عصبي، ...
توسعه ربات هاي متحرك از جمله رباتهاي بازرسي، رباتهاي با قابليت انجام عمليات از دور، ...

اطلاعات تماس

HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hadihonarvar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
31232506 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)