دسترسی سریع
ابوالفضل زارع مهرجردی

ابوالفضل زارع مهرجردی

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمی نساجی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدمهندسی نساجی علوم الیاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی نساجی و علوم الیاف

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول شیمی پلیمر نساجی
اصول ساختمانی مواد پلیمری
شیمی پلیمر
خواص رزین ها
شیمی فیزیک محلول های پلیمری
فرآیند تولید الیاف 1
اصول مهندسی شیمی
شیمی الیاف طبیعی
فناوری تولید الیاف

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
استفاده از مواد و پليمرهاي زيست سازگار و دوستدار محيط زيست در صنعت نساجي
توليد الياف و نانوالياف
استفاده از روشهاي نوين در صنعت نساجي
اصلاح سطح منسوجات به منظور استفاده در صنايع مختلف همچون پزشكي، پساب نساجي و غيره.

اطلاعات تماس

a.zare [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/azare ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ - اتاق 231
31232579 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)