لینک های ضروری
محسن عباسی هرفته

محسن عباسی هرفته

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه هنر اصفهانحفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه یزدمعماری
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشکده هنر و معماری
13951397دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
13931395دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری اسلامی
مبانی نظری مرمت
روش‌های تاریخ‌نگاری معماری
آشنایی با مرمت ابنیه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
معماری اسلامی
روش‌های تحقیق در مطالعات معماری ایران
مبانی نظری حفاظت معماری

اطلاعات تماس

abbasi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abbasi
https://pws.yazd.ac.ir/abbasi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
36228833 36228832