لینک های ضروری
سعید عابدین‌زاده

سعید عابدین‌زاده

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آسيب شناسي ورزشي
حركات اصلاحي و ورزشهاي درماني
رفتار حركتي

اطلاعات تماس

sabedin [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233271 38210310