لینک های ضروری
سعید عابدین‌زاده

سعید عابدین‌زاده

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

sabedin [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abedinzadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233271 38210310