دسترسی سریع
محمدجواد عبقری
استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. آسيب شناسي توسعه صنعتي استان يزد و آينده نگاري آن در افق 50 ساله (1399/03/31)

2. بررسي وضعيت و تعيين مسيرهاي امن خروج اضطراري در زمان بحران و ارائه راهكارهاي ايمن سازي مسير ()

3. بررسي نحوه ارتقاء امنيت درفضاهاي شهري يزد ()

4. پهنه بندي ژئوتكنيكي شهر يزد ()

5. تعيين الگوي جانمايي سايت هاي مديريت بحران در يزد ()

6. طراحي محل پاسخگو در برابر بحران (در سطح محلات شهر يزد) ()

7. مطالعه مكان يابي ساخت دو مهمانشهر ويژه اتباع خارجي در شهر يزد ()

8. طرح مطالعاتي بومي سازي كالبدي بدنه خيابان هاي شهر يزد ()