دسترسی سریع
عباس کلانتری خلیل‌آباد

عباس کلانتری خلیل‌آباد

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس هیأت ممیزه
1400-دانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

abkalantari [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31234040
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )