دسترسی سریع
علی ابوئی

علی ابوئی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق- کنترل
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق- کنترل
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق- کنترل

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی مهندسی برق ۱، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
سیستم‌های کنترل خطی، آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی
کنترل مدرن و سیستم‌های کنترل دیجیتال
سیستم‌های کنترل غیرخطی، کنترل ربات ۱
کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی، کنترل فازی
شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم‌های کنترل چندمتغیره

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پايدارسازي و كنترل سيستم‌هاي غيرخطي و پياده‌سازي بر روي سيستم‌هاي عملي و كاربردي
كنترل بازوهاي رباتي صنعتي و ربات‌هاي اكسواسكلتون
كنترل وسايل دريايي و زيردريايي خودكار
كنترل سيستم‌هاي داراي محدوديت

اطلاعات تماس

aliabooee [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aliabooee ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
31233733
اتاق مجازی