لینک های ضروری
محمدمهدی ابوترابی زارچی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک- ساخت و تولید
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک – ساخت و تولید

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش جامدات و ساخت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولیک و پنوماتیک
ریاضی مهندسی
طراحی قید و بندها
استاتیک و مقاومت مصالح

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ماشین‌کاری سنتی و مدرن
مهندسی آلتراسونیک
هیدرولیک و پنوماتیک
روش‌های ساخت

اطلاعات تماس

abootorabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abootorabi
https://pws.yazd.ac.ir/abootorabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024 38212781