لینک های ضروری
حمیدرضا ابوطالبی

حمیدرضا ابوطالبی

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
1393-دانشگاه یزدعضو (حقیقی) شورای دانشگاه
1393-دانشگاه یزدعضو کمیته ترفیعات دانشگاه
13971398دانشگاه یزدرئیس کمیته علمی بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13961398دانشگاه یزدرئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی
13881397دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی پردازش سیگنال
13931396دانشگاه یزدعضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد
13941395دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه هیئت ممیزه
13931395دانشگاه یزدعضو (حقیقی) شورای آموزشی دانشگاه
13841385دانشگاه یزدرئیس تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مخابرات ۱
پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
پردازش گفتار
پردازش آرایه‌ای و وفقی گفتار
فیلترهای وفقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال دیجیتال
پردازش گفتار
پردازش آرایه ای سیگنالهای صوتی

اطلاعات تماس

habutalebi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/abutalebi
https://pws.yazd.ac.ir/abutalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
31232396 38200144