دسترسی سریع
حمیدرضا ابوطالبی

حمیدرضا ابوطالبی

استاد، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
1395-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی هیئت ممیزه
1393-دانشگاه یزدعضو (حقیقی) شورای دانشگاه
1393-دانشگاه یزدعضو کمیته ترفیعات دانشگاه
1389-انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)عضو ارشد (Senior Member)
13971398دانشگاه یزدرئیس کمیته علمی بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13961398دانشگاه یزدرئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی
13881397دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی پردازش سیگنال
13931396دانشگاه یزدعضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد
13941395دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه هیئت ممیزه
13931395دانشگاه یزدعضو (حقیقی) شورای آموزشی دانشگاه
13841385دانشگاه یزدرئیس تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مخابرات ۱
پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
پردازش گفتار
پردازش آرایه‌ای و وفقی گفتار
فیلترهای وفقی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهسازي گفتار
پردازش آرايه اي و وفقي سيگنال (و به طور خاص، سيگنالهاي صوتي)
مكانيابي منبع سيگنال

اطلاعات تماس

habutalebi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/abutalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
31232396 38200144
اتاق مجازی