لینک های ضروری
علی‌اکبر دهقان

علی‌اکبر دهقان

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیامهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941397دانشگاه یزدرئیس پردیس فنی و مهندسی
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک
13761382دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشگاه
13741375دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
CFD
تحلیل اگزرژی
ترمودینامیک
انتقال حرارت جابجایی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روش‌های تجربی در انتقال حرارت و جریان سیال
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم های تبدیل انرژی
دینامیک سیالات محاسباتی
آیرواکوستیک

اطلاعات تماس

adehghan [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/adehghan
https://pws.yazd.ac.ir/adehghan/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232493 38212781