دسترسی سریع
احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه بوعلی سیناشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی معدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱، ۲
شیمی معدنی ۱، ۲
شیمی صنایع معدنی
کاربرد نظریه گروه در شیمی
شیمی معدنی پیشرفته
طیف‌سنجی در شیمی معدنی
بیوشیمی معدنی
آزمایشگاه شیمی عمومی ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی معدنی ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف نامتقارن و كمپلكس هاي آن ها
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزي به عنوان مدل بيولوژيك

اطلاعات تماس

aadehghani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aadehghani ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232664 38210644
اتاق مجازی