دسترسی سریع
احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه بوعلی سیناشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991400دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی معدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱، ۲
شیمی معدنی ۱، ۲
شیمی صنایع معدنی
کاربرد نظریه گروه در شیمی
شیمی معدنی پیشرفته
طیف‌سنجی در شیمی معدنی
بیوشیمی معدنی
آزمایشگاه شیمی عمومی ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی معدنی ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و شناسايي ليگاندهاي باز شيف نامتقارن و كمپلكس هاي آن ها
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي فلزي به عنوان مدل بيولوژيك

اطلاعات تماس

aadehghani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aadehghani ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232664 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)