لینک های ضروری
احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

استادیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۷دانشگاه بوعلی سیناشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱، ۲
شیمی معدنی ۱، ۲
شیمی صنایع معدنی
کاربرد نظریه گروه در شیمی
شیمی معدنی پیشرفته
طیف‌سنجی در شیمی معدنی
بیوشیمی معدنی
آزمایشگاه شیمی عمومی ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی معدنی ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز ترکیبات باز شیف

اطلاعات تماس

aadehghani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/adehghani
https://pws.yazd.ac.ir/aadehghani ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232664 38210644