دسترسی سریع
فضل‌الله ادیب‌نیا
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. A novel multi-objective particle swarm algorithm based on a neighborhood to search depth in task scheduling by considering a new security model

Maedeh Mehravaran, Fazlolah Adibnia, (2021), , 51(1), 109-119 (No: 23126)

2. A novel robust soft-computed range-free localization algorithm against malicious anchor nodes

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adibnia (2021), Cognitive computation , 3(13), 1-16 (No: 24989) (10.1007/s12559-021-09879-w)

3. الگوريتم توازن بار مبتني بر پيش بيني اي ال ام در محاسبات ابري

صديقه باقري, سيداكبر مصطفوي, فضل اله اديب نيا (1400)، رايانش نرم و فناوري اطلاعات، 10(2)، 39-52 (شماره: 25061)

4. Feature selection based on particle swarm optimization and mutual information

Zahra Shojaei, Seyed Abolfazl Shahzadeh Fazeli, , Fazlolah Adibnia (2021), Journal of artificial intelligence and data mining , 9(1), 39-44 (No: 24106)

5. A new range-free pca-based localization algorithm in wireless sensor networks

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adibnia (2020), International journal of communication systems , 33(6), e4291- (No: 22603) (10.1002/dac.4291)

6. A security aware workflow scheduling in hybrid cloud based on pso algorithm

Maedeh Mehravaran, Fazlolah Adibnia, (2020), Journal of algorithms and computation , 52(1), 139-161 (No: 22638)

7. Incremental collusive fraud detection in large-scale online auction networks

Mahila Dadfarnia, Fazlolah Adibnia, Mahdi Abadi, Ali Dorri (2020), Journal of supercomputing , 76(), 7416-7437 (No: 23001) (10.1007/s11227-020-03170-9)

8. زمانبندي گردش كار در محيط ابر تركيبي با درنظر گرفتن امنيت كارها و ارتباطات

مائده مهرآوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله اديب نيا (1398)، پدافند الكترونيكي و سايبري، 7(4)، 131-145 (شماره: 20319)

9. طبقه بندي تقلب هاي همكارانه در شبكه حراجي الكترونيكي با استفاده از معيار شباهت در طبقه بندي جمعي

مهيلا دادفرنيا, فضل اله اديب نيا (1398)، پدافند الكترونيكي و سايبري، 7(1)، 95-103 (شماره: 18117)

10. ارائه مدلي جهت تحليل حملات تسخير گره در الگوريتم هاي مكان يابي جدا از محدوده و معيار جديدي جهت مسئله مرزي

سيدصابر بني هاشميان, فضل اله اديب نيا, مهدي آقا صرام (1398)، صنايع الكترونيك، 10(1)، 45-60 (شماره: 20320)

11. Resource allocation in cloud computing via optimal control to queuing systems

, , Seyed Mehdi Karbassi, Fazlolah Adibnia (2019), Bulletin of the south ural state university, series: mathematical modelling, programming and computer software , 12(4), 67-81 (No: 21589)

12. Proposing a measurement criterion to evaluate the border problem in localization algorithms in wsns

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adibnia, Mehdi Agha Sarram (2018), Computing , 100(12), 1251-1272 (No: 17625) (10.1007/s00607-018-0612-y)

13. تشخيص كاربران متقلب همدست در شبكه اجتماعي حراجي

مهيلا دادفرنيا, فضل اله اديب نيا (1397)، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 48(3)، 1095-1103 (شماره: 18116)

14. A new range-free and storage-efficient localization algorithm using neural networks in wireless sensor networks

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adibnia, Mehdi Agha Sarram (2018), Wireless personal communications , 98(1), 1547-1568 (No: 15497) (10.1007/s11277-017-4934-4)

15. Evaluation of range-free localization algorithms aganist node compromise attack

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adibnia, Mehdi Agha Sarram (2017), Cankaya university journal of science and engineering , 14(1), 99-124 (No: 15281)

16. تخمين تلاش كلي نرم افزار و تلاش صرف شده در مرحله توليد با استفاده از شبكه بيزي بهينه

فاطمه زارع باقي آباد, حسن خادمي زارع, محمد صابر فلاح نژاد, فضل اله اديب نيا (1396)، مديريت فناوري اطلاعات، 9(3)، 507-530 (شماره: 16834)

17. روشي جديد براي تشخيص ايستاي آسيب پذيري هاي امنيتي در برنامه هاي كاربردي تحت وب

مائده صادقي يخداني, مهدي آقا صرام, فضل اله اديب نيا (1393)، پدافند الكترونيكي و سايبري، 2(4)، 65-74 (شماره: 9114)