دسترسی سریع
رضا افخمی عقدا

رضا افخمی عقدا

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تهرانزبان و ادبیات عربی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون نظم ونثر جاهلی، اموی، عباسی، مملوکی، عباسی
صرف و نحو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
متون نظم دوره جاهلي واموي
متون نظم دوره عباسي
متون نظم دوره مماليك

اطلاعات تماس

afkhami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/afkhami/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232155 38212788
اتاق مجازی