دسترسی سریع
طاهر افشارنژاد رودسری

طاهر افشارنژاد رودسری

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شهید بهشتیفیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد13821384دانشگاه گیلانعلوم ورزشی
کارشناسی13781382دانشگاه مازندرانتربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951398دانشگاه شمالمدیرگروه
13881398دانشگاه شمالعضو هیئت علمی
13931395شرکت دارویی پوراطبمدیر بازاریابی محصولات ورزشی و مشاور علمی
13911393دانشگاه شمالمدیر دفتر نظارت و ارزیابی
13891391دانشگاه شمالمدیرگروه علوم ورزشی
13841386هیئت قایقرانی رودسرمسئول هیئت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تغذیه ورزشی پیشرفته
استفاده و سوء استفاده از داروها
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی
اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
ترکیب بدن و کنترل وزن
تکنیک‌های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی
آنتروپومتری در ورزش

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

afsharnezhad [at] yazd.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=dAJPQHAAAAAJ&hl=en ساختمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)