لینک های ضروری
مسعودرضا آقابزرگی

مسعودرضا آقابزرگی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
13871391دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات
13831385دانشگاه یزدمعاون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سيگنال‌های گسسته (DSP)
پردازش سيگنال‌های گسسته پيشرفته
تئوری اطلاعات
مدارهای الکتریکی
مدارهای منطقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سيگنال
جداسازی کور منابع (BSS)
تبديلات زمان- فرکانس (تبديل موجک)
تئوری اطلاعات

اطلاعات تماس

aghabozorgi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/aghabozorgi
https://pws.yazd.ac.ir/aghabozorgi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
31232614 38200144