دسترسی سریع
مسعودرضا آقابزرگی

مسعودرضا آقابزرگی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزددبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان یزد
13971398دانشگاه یزدمسئول کمیته میزگردهای تخصصی بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
13871391دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی برق
13831385دانشگاه یزدمعاون دانشکده مهندسی برق
13831385دانشگاه یزدنماینده ارتباط صنعت و دانشگاه دانشکده برق
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سیگنال‌های گسسته (DSP)
پردازش سیگنال‌های گسسته پیشرفته
ریاضیات مهندسی پیشرفته
مباحثی در آنالیز سیگنال های دیجیتال
تئوری اطلاعات
مدارهای الکتریکی
سیستم های دیجیتال 1
سیگنال ها و سیستم ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مهندسي مخابرات
پردازش سيگنال جهت مكانيابي منابع

اطلاعات تماس

aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aghabozorgi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
31232614 38200144
اتاق مجازی