لینک های ضروری
مسعودرضا آقابزرگی

مسعودرضا آقابزرگی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزدمسئول کمیته میزگردهای تخصصی بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
13871391دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر
13851387دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی برق
13831385دانشگاه یزدمعاون دانشکده مهندسی برق
13831385دانشگاه یزدنماینده ارتباط صنعت و دانشگاه دانشکده برق
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سیگنال‌های گسسته (DSP)
پردازش سیگنال‌های گسسته پیشرفته
ریاضیات مهندسی پیشرفته
مباحثی در آنالیز سیگنال های دیجیتال
تئوری اطلاعات
مدارهای الکتریکی
سیستم های دیجیتال 1
سیگنال ها و سیستم ها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال
جداسازی کور منابع (BSS)
تبدیلات زمان- فرکانس (تبدیل موجک)
تئوری اطلاعات

اطلاعات تماس

aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aghabozorgi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
31232614 38200144