دسترسی سریع
شهرام آقایی

شهرام آقایی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق کنترل
کارشناسی--دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورمهندسی پژشکی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللینماینده دانشکده مهنسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل مدرن (کارشناسی ارشد)
مباحث ویژه در کنترل (کنترل سیستم‌های دارای محدودیت) (کارشناسی ارشد)
کنترل پیش‌بین (کارشناسی ارشد)
کنترل فازی (کارشناسی ارشد)
کنترل غیرخطی (کارشناسی ارشد)
سیستم‌های کنترل خطی
جبر خطی
مدارهای الکتریکی ۲
کنترل صنعتی
کنترل تطبیقی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
توسعه تئوري و كاربردهاي عملي استراتژيهاي كنترلي براي سيستم هاي داراي محدوديت
وسعه تكنولوژي و فناوري هاي كاربردي (پژوهش، طراحي و ساخت تجهيزات اتوماتيك و هوشمند)

اطلاعات تماس

aghaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aghaei/fa/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷
31233732
اتاق مجازی