لینک های ضروری
شهرام آقایی

شهرام آقایی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق کنترل
کارشناسی--دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورمهندسی پژشکی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللینماینده دانشکده مهنسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل مدرن (کارشناسی ارشد)
مباحث ویژه در کنترل (کنترل سیستم‌های دارای محدودیت) (کارشناسی ارشد)
کنترل پیش‌بین (کارشناسی ارشد)
کنترل فازی (کارشناسی ارشد)
کنترل غیرخطی (کارشناسی ارشد)
سیستم‌های کنترل خطی
جبر خطی
مدارهای الکتریکی ۲
کنترل صنعتی
کنترل تطبیقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل سیستم‌های دارای محدودیت
کنترل پیش‌بین و رفرنس گاورنر
کنترل فازی
سیستم‌های کنترل توزیع‌شده
کنترل تحمل پذیر خطا برای سیستمهای دارای محدودیت
کنترل سیستمهای تاخیردار دارای محدودیت
سیستم های کنترل ضدانباشتگی

اطلاعات تماس

aghaei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/aghaei
https://pws.yazd.ac.ir/aghaei/fa/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷
31233732