دسترسی سریع
بهروز احمدی ندوشن
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

1. طراحي بهينه پلهاي خرپايي تحت بارزنده متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك

فاطمه ابراهيمي پور, بهروز احمدي ندوشن (1398).، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت، تهران

2. بهينه سازي توپولوژي ورق هاي FRP برروي ديوار مصالح بنايي تحت بار درون صفحه

فرهاد دري برنجگاني, بهروز احمدي ندوشن (1398).، يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران، شيراز

3. تاثير عملكرد تنش پوسته ها بر كاهش وزن سوله

افسانه شاه پوري اراني, بهروز احمدي ندوشن, حسينعلي رحيمي بندرآبادي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

4. پايش سلامت سازه ها با استفاده از مدل جايگزين مبتني بر مدهاي متعامد ويژه

حامد فتح نجات, بهروز احمدي ندوشن (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

5. بهينه سازي عرشه هاي پل هاي دو عنصريI شكل با دو و چهار خط عبور به وسيله الگوريتم ژنتيك

رضا جوانمردي, بهروز احمدي ندوشن (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

6. بررسي رفتار دومحوره سازه بنايي در مقياس مزو

معصومه سپهري نيا, حسينعلي رحيمي بندرآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1394).، دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران،

7. پايش وضعيت و عيب يابي سازه ها بر مبناي الگوريتم هاي بهگزيني تكاملي چند هدفه

ميلاد جهانگيري, بهروز احمدي ندوشن (1394).، دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران،

8. مدلسازي عددي و آزمايشگاهي جهت تشخيص آسيب در سازه به كمك روش بهينه سازي الگوريتم ژنتيك چند هدفه

ميلاد جهانگيري, بهروز احمدي ندوشن (1394).، چهارمين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، ياسوج

9. كاربرد تكنيك بهينه سازي تك هدفه به منظور پايش سلامت در سازه ها

ميلاد جهانگيري, بهروز احمدي ندوشن, حسينعلي رحيمي (1394).، دومين كنفرانس بين المللي و ششمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان

10. موقعيت يابي و كيفيت سنجي خسارت در سازه ها بر اساس روش بهينه سازي چند هدفه

ميلاد جهانگيري, بهروز احمدي ندوشن, حسينعلي رحيمي (1394).، دومين كنفرانس بين المللي و ششمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان

11. بررسي ت ثير بهينه سازي توپولوژي براساس قابليت اعتماد

ميثم جوهري, بهروز احمدي ندوشن (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

12. بهينه سازي توپولوژي براساس قابليت اعتماد در سازه هاي تحت اثر بارحرارتي

ميثم جوهري, بهروز احمدي ندوشن (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

13. بهينه سازي سازه هاي خرپايي تحت بارهاي ديناميكي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي فاخته

بهروز احمدي ندوشن (1393).، همايش ملي مهندسي عمران ، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران

14. ارزيابي تاثير تراز سفره آب زيرزميني در حفاري تونل هاي دوقلو بر روي ميزان نشست سطحي زمين (مطالعه موردي خط 1 قطار شهري اصفهان)

سيد محمد آستانه, سعيد قربان بيگي, بهروز احمدي ندوشن, سيدمحمد حجازي (1393).، اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي، تهران

15. بررسي تاثير فاصله نسبي بين محور تونل هاي دوقلو و فاصله تونل ها از سازه سطحي مجاور، بر روي ميزان نشست زمين( مطالعه موردي تونل قطار شهري اصفهان و سازه تاريخي سي و سه پل)

بهروز احمدي ندوشن, حسينعلي رحيمي بندرآبادي, سيدمحمد حجازي (1393).، اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي، تهران

16. بررسي تاثير ابعاد و موقعيت باز شو ها در مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق داراي بازشو با استفاده از بهينه سازي توپولوژي

محمد كمال الديني عزآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1393).، هشتمين كنگره مل ي مهندسي عمران، بابل

17. تعيين مدل خرپايي براي تيرهاي عميق با استفاده از بهينه سازي توپولوژي

محمد كمال الديني عزآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1393).، هشتمين كنگره مل ي مهندسي عمران، بابل

18. تعيين مدل خرپايي براي نواحي كرنش آشفته در سازه هاي بتني مسلح

محمد كمال الديني عزآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1393).، هشتمين كنگره مل ي مهندسي عمران، بابل

19. روش هاي تعيين مدل خرپايي براي اعضاي بتن مسلح

محمد كمال الديني عزآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1392).، دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان

20. طراحي بهينه سازه هاي خرپايي مبتني بر نظريه قابليت اعتماد با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب

مليحه مرادي سخويدي, بهروز احمدي ندوشن (1392).، دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان

21. راهكاري نوين براي تعيين مدل خرپايي بهين كربل

محمد كمال الديني عزآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1392).، اولين همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين، كرج

22. تاثير المان نوين شكل پذير در بهبود رفتار لرزه اي ساختمان فولادي كوتاه مرتبه

رضا مرشد, بهروز احمدي ندوشن, صالح قمصري اصفهاني (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

23. تحليل تئوريك و عددي تاثير محل هاي تعبيه ميراگر جرمي تنظيم شونده در كنترل ارتعاشات سازه هاي مرتعش

بهروز احمدي ندوشن (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

24. تحليل قابليت اعتمادقابهاي فولادي براساس روشهاي پيشرفته ي مونت كارلو

محمدمهدي مجاهد, بهروز احمدي ندوشن (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

25. تخمين احتمال خرابي سازه هاي خرپايي بر اساس روش هاي نمونه برداري با اهميت و اميد رياضي مشروط

محمدمهدي مجاهد, بهروز احمدي ندوشن (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

26. كنترل غيرفعال سازه ها با استفاده از ميراگر جرمي چندگانه بهينه

حسين صابري حسين آباد, بهروز احمدي ندوشن (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

27. بررسي عملكردتوابع جريمه ي مختلف دربهينه سازي مقيدقابهاي فولادي

صادق زينلي نصرآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1392).، چهارمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان

28. ارائه يك روش جديد براي بهينه سازي قاب هاي فولادي مهاربندي شده با كمك الگوريتم جستجوي فاخته اصلاح شده

صادق زينلي نصرآبادي, بهروز احمدي ندوشن (1392).، چهارمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان

29. تحليل تئوريك و عددي تاثير محلهاي تعبيه ميراگر جرمي تنظيم شونده در كنترل ارتعاشات

حسين صابري حسين آباد, بهروز احمدي ندوشن (1391).، ، شيراز