دسترسی سریع
احمد احمدی یزدی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری