لینک های ضروری
محمد‌رضا احمدی زند

محمد‌رضا احمدی زند

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شهید چمران اهوازتوپولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه شهید بهشتیریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه تهرانریاضی کاربرد در تحقیق در عملیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض
1393-دانشگاه یزدعضو کمیته اجرایی چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
13861387دانشگاه یزدعضو کمیته علمی دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
13831384دانشگاه یزدعضو کمیته علمی و اجرایی سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی ریاضی
مبانی هندسه
ریاضیات عمومی
گروه‌های توپولوژیک
جبر توابع پیوسته
گروه‌های لی
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئومتری و توپولوژی
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک
گروه‌های لی
جبر توابع پیوسته
فضاهای متریک تعمیم یافته
توپولوژی تعمیم یافته

اطلاعات تماس

mahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ahmadizand ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
31232709 38210695