لینک های ضروری
محمد‌رضا احمدی زند
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شهید چمران اهوازتوپولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه شهید بهشتیریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه تهرانریاضی کاربرد در تحقیق در عملیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدعضو کمیته اجرایی چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
13861387دانشگاه یزدعضو کمیته علمی دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
13831384دانشگاه یزدعضو کمیته علمی و اجرایی سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک
گروه‌های لی
جبر توابع پیوسته
گروه‌های توپولوژیک
ریاضیات عمومی
مبانی هندسه
مبانی ریاضی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
توپولوژی تعمیم یافته
فضاهای متریک تعمیم یافته
جبر توابع پیوسته
گروه‌های لی
سیستم‌های دینامیکی توپولوژیک
ژئومتری و توپولوژی

اطلاعات تماس

mahmadi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ahmadizand
https://pws.yazd.ac.ir/ahmadizand ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲
۳۱۲۳۲۷۰۹ ۳۸۲۱۰۶۴۴