لینک های ضروری
علی‌اکبر جعفری
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۳دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رگرسیون محاسبات آماری
نمونه‌گیری ۱، ۲
طرح آزمایش‌ها ۱، ۲
آمار ریاضی
احتمال و نظریه اندازه (مالی)
استنباط ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه توزیع‌ها
استنباط تعمیم‌یافته بوت استرپ
استنباط مدل‌های خطی

اطلاعات تماس

aajafari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ajafari
https://pws.yazd.ac.ir/aajafari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
۳۱۲۳۲۶۹۹ ۳۸۲۱۰۶۴۴