دسترسی سریع
علی‌اکبر جعفری

علی‌اکبر جعفری

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۳دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استنباط آماری
آمار ریاضی
طرح آزمایش‌ها
محاسبات آماری با R
مدل های خطی تعمیم یافته
مدل های خطی
قضایای حدی
چند متغیره پیوسته و گسسته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مدل هاي خطي
استباط آماري
آناليز داده هاي تابعي

اطلاعات تماس

aajafari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aajafari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
31232699 38210695
اتاق مجازی