لینک های ضروری
علی‌اکبر جعفری

علی‌اکبر جعفری

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۳دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استنباط ۱، ۲
احتمال و نظریه اندازه (مالی)
آمار ریاضی
طرح آزمایش‌ها ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱، ۲
رگرسیون محاسبات آماری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط مدل‌های خطی
استنباط تعمیم‌یافته بوت استرپ
نظریه توزیع‌ها

اطلاعات تماس

aajafari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/aajafari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
31232699 38210695