لینک های ضروری
رضا اکبری

رضا اکبری

مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانشهرسازی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینقشه برداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی شهرسازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه برنامه‌ریزی شهری ۱
مبانی و روش‌های برنامه‌ريزی شهری
طرح شهرسازی ۱، ۲، ۳، ۵
کارگاه آماده‌سازی زمين
مدل‌های کمی در شهرسازی
کاربرد نقشه برداری در شهرسازی
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای طراحی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه‌ها و فنون برنامه‌ریزی شهری
نظریه‌ها و فنون برنامه‌ریزی منطقه‌ای
GIS
نظام اطلاعات شهری
مدل‌های کمی نقشه برداری
آماده‌سازی زمین روستا شهرها، دهکده‌های شهری نو بنیاد
ملاحظات شهرسازی در سنجش آسيب‌پذيری شهرها از زلزله

اطلاعات تماس

r_akbari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akbari ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234546 36228833