دسترسی سریع
محمد اخوان قالی‌باف

محمد اخوان قالی‌باف

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۴آکادمی تیمیریازوف مسکوعلوم خاک
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانخاک‌شناسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی و فضای سبز دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک
آلودگی خاک
ارزیابی اراضی
مبانی‌سنج

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

makhavan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/akhavan ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232835 و 31233232 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)