لینک های ضروری
محمد اخوان قالی‌باف

محمد اخوان قالی‌باف

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۴آکادمی تیمیریازوف مسکوعلوم خاک
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانخاک‌شناسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کشاورزی گرایش خاک‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک
آلودگی خاک
ارزیابی اراضی
مبانی‌سنج

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خاک‌های شور
کانی‌های رسی
آب‌های زیرزمینی
فلزات سنگین ناشی از معادن در خاک

اطلاعات تماس

makhavan [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/akhavan
https://pws.yazd.ac.ir/akhavan ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232835 و 31233232 38210312