لینک های ضروری
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه شیرازمعادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبرخطی عددی
مبانی آنالیز ریاضی
نرم‌افزارهای ریاضی
معادلات با مشتقات جزئی
محاسبات عددی فنی
ریاضی عمومی
معادلات دیفرانسیل

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های دینامیکی
معادلات دیفرانسیل

اطلاعات تماس

akrami [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/akrami
https://pws.yazd.ac.ir/akrami ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۴۵۴ ۳۸۲۱۰۶۴۴