لینک های ضروری
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه شیرازمعادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی
محاسبات عددی فنی
معادلات با مشتقات جزئی
نرم‌افزارهای ریاضی
مبانی آنالیز ریاضی
جبرخطی عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات دیفرانسیل
سیستم‌های دینامیکی

اطلاعات تماس

akrami [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/akrami
https://pws.yazd.ac.ir/akrami ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232454 38210644